Ο “Αλιευτικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Αράξου ο Άγιος Ιωάννης” έχει 22 μέλη και το Καταστατικό του έχει εγκριθεί από το Ειρηνοδικείο Δύμης στις 29/12/2017. Η έδρα του συνεταιρισμού είναι η τοπική κοινότητα Αράξου της δημοτικής ενότητας Λαρισσού του Δήμου Δυτικής Αχαΐας του Νομού Αχαΐας, που είναι εγκατεστημένη και η διοίκησή του. Ο Συνεταιρισμός είναι ευρύτερης περιφέρειας και έχει περιφέρεια την γεωγραφική περιοχή, η οποία ορίζεται από τα διοικητικά όρια των δημοτικών ενοτήτων Λαρισσού, Μόβρης και Δύμης του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, όπου δραστηριοποιούνται τα μέλη του.

Για την επίτευξη των σκοπών του, ο Συνεταιρισμός αναπτύσσει οποιεσδήποτε δραστηριότητες, με τις οποίες καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της παραγωγής και εμπορίας των αλιευτικών προϊόντων, καταναλωτικών προϊόντων γενικά και ειδικά προϊόντων αλιείας της παραγωγής, προμήθειας και εμπορίας αλιευτικών εφοδίων, καθώς και της κατασκευής, προμήθειας και εμπορίας μέσων αλιευτικής παραγωγής και της παροχής υπηρεσιών.

Οι δραστηριότητες αυτές ενδεικτικά είναι οι εξής:
Η ίδρυση και λειτουργία υποκαταστημάτων, παραρτημάτων ή γραφείων στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
Η επεξεργασία και εμπορία αλιευτικών προϊόντων, μέσω της Ομάδας Παραγωγών.
Η άσκηση της αγροτικής πίστης.
Η πρακτόρευση στην περιφέρεια τον των ασφαλιστικών εταιρειών, των οποίων η πλειονότητα των μετοχών ανήκει σε Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή και την Α.Τ.Ε.
Η πρακτόρευση στην περιφέρεια τον, Οργανισμών ασφάλισης ή αλιευτικής παραγωγής και κεφαλαίου.
Η παροχή τεχνικής βοήθειας στα μέλη.
Η δημιουργία συνεταιριστικών επιχειρήσεων, για την προμήθεια στα μέλη καταναλωτικών αγαθών.
Η εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών και αλιευτικών έργων και έργων αγροτικής οδοποιίας.
Η παρέμβαση και η λήψη κάθε μέτρον προστασίας των αλιευτικών προϊόντων των μελών τον και τρίτων.
Η παροχή συνεταιριστικής κατ αλιευτικής εκπαίδευσης.
Η ίδρυση και λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων, η ανάπτυξη τον οικοτουρισμού, τον κοινωνικού τουρισμού κατ αγροτουριστικών εργασιών.
Κάθε δραστηριότητα για τη βελτίωση της κοινωνικής και πολιτιστικής κατάστασης των μελών τον και τον βιοτικού τους επιπέδου.
Η συγκέντρωση, συσκευασία, τυποποίηση, αποθήκευση, συντήρηση, μεταφορά, πώληση στο εσωτερικό και εξωτερικό των αλιευτικών προϊόντων τον.
Η ανάπτυξη προμηθευτικών εργασιών στα αλιευτικά εφόδια και εργαλεία καθώς και καταναλωτικά αγαθά.
Η αγορά, εκμίσθωση, και παραχώρηση στο Συνεταιρισμό χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων και εγκαταστάσεων για την άσκηση υδατοκαλλιεργητικών, αλιευτικών, μεταποιητικών και εμπορικών δραστηριοτήτων.
Η ίδρυση παγοποιείου, εργοστάσιο αλιπάστων και άλλες συναφείς προς τον σκοπό τον συνεταιρισμού εγκαταστάσεων.
Η συμμετοχή στη Διοίκηση, διαχείριση; και διεύθυνση ιχθυοσκαλων και άλλων οργανισμών που έχουν σχέση με το αντικείμενο των δραστηριοτήτων τον Συνεταιρισμού.